Familierecht

TESTAMENT

Zolang u geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Als u gehuwd bent of geregistreerd partner bent en/of kinderen heeft, erven uw partner en/of uw kinderen. Is er geen sprake van een partner en/of kinderen, dan erven broers, zusters en ouders. Bent u samenwoner zonder testament dan erft uw familie en niet uw partner met wie u samenwoont.

In een testament kunt u zelf bepalen wie uw erfgenamen zullen zijn en ook dat de verdeling tussen de erfgenamen anders is dan in de wet is bepaald. Voorts kunt u in een testament bijvoorbeeld regelen:
– dat uw nalatenschap of een deel daarvan naar andere personen gaat, zoals bijvoorbeeld de partner met wie u samenwoont, pleegkinderen of een liefdadige instelling (niet-bloedverwanten);
– dat u een geldbedrag of bepaalde goederen aan bepaalde personen vermaakt (een legaat);
– hoe u fiscaal zo gunstig mogelijk uw nalatenschap verdeelt;
– een executeur benoemen die uw testament gaat uitvoeren en uw nalatenschap gaat afhandelen;
– dat u iemand onterft;
– wie de voogdij over bij overlijden nog minderjarige kinderen krijgt;
– dat de nalatenschap geen deel zal uitmaken van enige gemeenschap van goederen waarin een verkrijger gerechtigd is of zal worden (uitsluitingsclausule).

Een testament moet worden opgemaakt bij notariёle akte. Zolang u leeft kunt u uw testament wijzigen of herroepen, tenzij u zelf niet meer in staat bent uw wil te verklaren (bijv. ingeval van handelingsonbekwaamheid of dementie).
Het is raadzaam om bijvoorbeeld eens in de vijf jaar te bekijken of uw testament nog aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen en bedoelingen.

HUWELIJKSVOORWAARDEN/PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

Indien u in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat, ontstaat tussen u en uw partner een gemeenschap van goederen. Anders dan de situatie van vóór 1 januari 2018 worden niet al uw bezittingen en schulden gemeenschappelijk ongeacht op wiens naam die stonden of op welke wijze die verkregen zijn of ontstaan zijn. Tot deze gemeenschap gaan behoren alle goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan beiden gezamenlijk toebehoorden en alle overige goederen door ieder van hen afzonderlijk of door hen gezamenlijk tijdens het bestaan van de gemeenschap verkregen, met uitzondering van de hierna bedoelde goederen. Buiten de gemeenschap blijven alle goederen en schulden die de echtgenoten vóór hun huwelijk of partnerschap reeds privé in eigendom hadden alsmede goederen die krachtens erfrecht of door schenking zijn verkregen.
Als u huwelijksvoorwaarden c.q. partnerschapsvoorwaarden maakt kunt u de wettelijke gemeenschap van goederen uitsluiten (uw eigen bezittingen blijven uw eigendom evenals de bezittingen die u tijdens huwelijk of partnerschap verkrijgt) of een gemeenschap van goederen laten ontstaan die slechts betrekking heeft op bepaalde vermogensbestanddelen.
Een tweede reden voor het maken van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kan zijn dat er sprake is een (tijdens huwelijk of partnerschap begonnen) eigen onderneming (bijvoorbeeld eenmanszaak of vennootschap onder firma) met de daaraan verbonden financiёle risico’s. Ingeval van een gemeenschap van goederen kunnen u en uw partner uw gezamenlijke bezittingen kwijtraken bij faillissement van de onderneming. Huwelijksvoorwaarden c.q. partnerschapsvoorwaarden kunnen er voor zorgen dat de bezittingen van uw partner beschermd worden in die situatie. Bovendien is dan geregeld dat de onderneming uw eigendom is ingeval van eventuele scheiding.
Ten derde is het mogelijk in de voorwaarden zogenaamde verrekeningsbedingen op te nemen die ingeval van gescheiden bezittingen een gunstige uitwerking kunnen hebben op de bij overlijden verschuldigde erfbelasting.

Huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden moeten worden opgemaakt bij notariёle akte vóór het huwelijk wordt voltrokken of het partnerschap wordt geregistreerd. Ook tijdens huwelijk of partnerschap kunt u huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden maken of wijzigen. In elk geval is het raadzaam om bestaande voorwaarden goed te bekijken zodat deze te allen tijde het juiste rechtsgevolg hebben ingeval van overlijden of scheiding.

LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament is een document, opgemaakt bij notariёle akte, waarin u wensen en instructies geeft aan mensen en instanties om u heen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen. Bijvoorbeeld ingeval u door een ongeluk of door ziekte zelf niet meer in staat bent om belangrijke zaken te regelen. Maar ook als u bepaalde zaken niet meer zelf wilt regelen en u deze zaken liever door een ander wilt laten doen, kunt een levenstestament maken.
Met een levenstestament kunt u er dus voor zorgen dat de door u gewenste persoon al tijdens uw leven uw zaken en belangen kan gaan behartigen. Dat is ook het verschil met een gewoon testament dat eerst werking heeft na uw overlijden; een levenstestament werkt tijdens uw leven.
Een levenstestament behelst in elk geval de volgende onderdelen:
– één of meer volmachten: u wijst iemand aan (de gevolmachtigde) die namens u mag handelen;
– een omschrijving van de taken die uw gevolmachtigde krijgt en van de wensen die u heeft bijvoorbeeld ten aanzien van (medische) verzorging;
– wanneer of bij welke omstandigheden het levenstestament ingaat;
– of de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen en aan wie.
De uiteindelijke inhoud van uw levenstestament is afhankelijk van uw eigen wensen en persoonlijke omstandigheden.