Privacyverklaring

NotaJura (Notarieel Juridisch Advies Nagtzaam), hierna te noemen NotaJura, verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 december 2018.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven waarmee een natuurlijk persoon (de betrokkene) rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is.
De persoonsgegevens die van u verwerkt kunnen worden (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:
– basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
– contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
– aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
– financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
– technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u de website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
– alle overige persoonsgegevens die NotaJura van u of over u verkrijgt of die NotaJura zelf kan verkrijgen en die gebruikt worden voor de hieronder genoemde doelen.

In de meeste gevallen verkrijgt NotaJura uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u een opdracht voor juridische of fiscale dienstverlening geeft, als u de website bezoekt, een formulier op de website invult, uw visitekaartje afgeeft of uit informatie die wordt verkregen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkregen worden, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die NotaJura in behandeling heeft, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

In alle relaties die NotaJura aangaat zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Juridische of fiscale dienstverlening
NotaJura verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch of fiscaal advies, opstellen van een (notariële) akte of onderhandse overeenkomst, indienen van een belastingaangifte of verzorgen van juridische kennisoverdracht).
Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
Marketing- en business developmentdoeleinden
Om de klantenkring te onderhouden en uit te breiden kan u worden benaderd met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat gebeurt ook om de relatie met de partners, leveranciers en overige relaties van NotaJura te onderhouden.

Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:
– voor de uitvoering van een overeenkomst;
– vanwege een wettelijke verplichting;
– met uw toestemming;
– vanwege een gerechtvaardigd belang.

Het kan nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:
– om juridische en fiscale diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure, om een notariële akte of een onderhandse overeenkomst op te kunnen stellen of om een belastingaangifte in te dienen;
– om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie in het Kadaster of het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een melding bij een toezichthouder;
– om externe leveranciers in te schakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants, ICT-leveranciers of een vertaalbureau.
Derden aan wie NotaJura uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.
Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker, dan sluit NotaJura een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en vastgelegd.
Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan wordt die termijn aangehouden.

NotaJura heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact op.

U kunt de persoonsgegevens die van u verwerkt zijn inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. NotaJura zal beoordelen of op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kan worden gekomen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).
Het is mogelijk dat niet aan uw verzoek kan worden voldaan. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan de juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) worden geven, dan zal dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar worden gemaakt.

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact opnemen via: info@notajura.nl.

Neemt u vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking of gratis oriënterend gesprek:

Tel: 06 – 36483884

Email: info@notajura.nl

OF

Vul het contact formulier in